• Ring 010-195 60 30
  • Gratis offerter
-60%

Sealer Extreme 7,5 kg

4 999 kr 1 999 kr

Utgående produkt. Passa på medans den finns kvar!
Läs mer

100107 Konkral

Hos oss får du alltid

  • Snabb leverans 1-2 dagar
  • Alltid 30 dagars öppet köp
  • Personlig service
  • Betala enkelt med Swish & Svea

Rekommenderade tillval

Sealer Extreme Thinner 5 kg
999 kr 499,5 kr
-50%
-50%
Stora rollerpaketet
961,75 kr 599 kr
-38%
-38%

Youtube videos

Beskrivning av Sealer Extreme 7,5 kg

Sealer Extreme Komponent A

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

 

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Förvaras inlåst. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller

BUTANON, n-BUTYLACETAT, 2-METOXI-1-METYLETYLACETAT, REAKTIONSBLANDNING AV α-3-(3-(2H-BENSOTRIAZOL-2-YL)-5-TERT BUTYL-4-HYDROXIFENYL) PROPIONYL-ω-HYDROXIPOLY(OXIETYLEN) OCH α- 3-(3-(2H BENSOTRIAZOL-2-YL)-5-TERT-BUTYL-4- HYDROXIFENYL)PROPIONYL-ω-3-(3-(2H BENSOTRIAZOL-2-YL)-5-TERT-BUTYL-4-HYDROXIFENYL) PROPIONYLOXIPOLY(OXIETYLEN), REAKTIONSMASSA AV BIS(1,2,2,6,6-PENTAMETYL-4-PIPERIDYL)SEBACAT OCH METYL-1,2,2,6,6-PENTAMETYL-4-PIPERIDYLSEBACAT.

Sealer Extreme Komponent B

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

 
Varning

Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Förvaras inlåst. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller

HEXAN, 1,6-DIISOCYANATO-, HOMOPOLYMER, 2-METOXI-1-METYLETYLACETAT, n BUTYLACETAT, HEXAMETYLENDIISOCYANAT.