• Ring 010-195 60 30
  • Gratis offerter

Sealer Elite 1,2 kg

100113 Konkral

Hos oss får du alltid

  • Snabb leverans 1-2 dagar
  • Alltid 30 dagars öppet köp
  • Personlig service
  • Betala enkelt med Swish & Svea

Rekommenderade tillval


Youtube videos

Beskrivning av Sealer Elite 1,2 kg

2-komponent vattenbaserad polyuretansealer med mycket låg VOC och är allergivänlig. Avsedd för inomhusbruk. Fungerar utmärkt i badrum.

Dokument

Produktblad

Säkerhetsdatablad Komp A

Säkerhetsdatablad Komp B

Jämförelse ytbehandlingar

Systemuppbyggnad


Sealer Elite Komponent A

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Innehåller

1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON; REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR-2-METYL-2H ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Sealer Elite Komponent B

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.


Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Skadliga  långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas ångor eller sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön.  Använd skyddshandskar. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Förvaras inlåst.  Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Innehåller

BLOCKERAT POLYISOCYANAT BASERAT PÅ HEXAMETYLENDIISOCYANAT (HDI), (2,4,6-TRIOXOTRIAZIN-1,3,5(2H,4H,6H)-TRIYL)TRIS(HEXAMETYLEN) ISOCYANAT , HEXAMETYLENDIISOCYANAT.