• Ring 010-195 60 30
  • Gratis offerter

Sealer Elite+ 1,2 kg

100118 Konkral

Hos oss får du alltid

  • Snabb leverans 1-2 dagar
  • Alltid 14 dagars öppet köp
  • Personlig service
  • Betala enkelt med Swish & Svea

Rekommenderade tillval


Youtube videos

Beskrivning av Sealer Elite+ 1,2 kg

2-komponent vattenbaserad polyuretansealer med mycket låg VOC och är allergivänlig. Avsedd för inomhusbruk. Fungerar utmärkt i badrum. Extra slittålig för krävande ytor.

Sealer Elite+ Komponent A

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Innehåller

2,4,7,9-TETRAMETYLDEC-5-YN-4,7-DIOL; 1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON;  REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2H ISOTIAZOL-3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion

Sealer Elite+ Komponent B

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.


Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Skadliga  långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas ångor eller sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön.  Använd skyddshandskar. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Förvaras inlåst.  Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Innehåller

BLOCKERAT POLYISOCYANAT BASERAT PÅ HEXAMETYLENDIISOCYANAT (HDI), (2,4,6-TRIOXOTRIAZIN-1,3,5(2H,4H,6H)-TRIYL)TRIS(HEXAMETYLEN) ISOCYANAT ,  HEXAMETYLENDIISOCYANAT,  3-ISOCYANATOMETYL-3,5,5-TRIMETYLCYKLOHEXYLISOCYANAT.