• Ring 010-195 60 30
  • Gratis offerter

Sealer Extreme Komp A - 5 kg

3 250 kr
100134 Konkral

Hos oss får du alltid

  • Snabb leverans 1-2 dagar
  • Alltid 14 dagars öppet köp
  • Personlig service
  • Betala enkelt med Swish & Svea

Denna produkt finns även i smarta paket


Beskrivning av Sealer Extreme Komp A - 5 kg

Denna produkt är avsedd att användas tillsammans med Konkral Sealer Extreme Komp B.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

 

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Förvaras inlåst. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller

BUTANON, n-BUTYLACETAT, 2-METOXI-1-METYLETYLACETAT, REAKTIONSBLANDNING AV α-3-(3-(2H-BENSOTRIAZOL-2-YL)-5-TERT BUTYL-4-HYDROXIFENYL) PROPIONYL-ω-HYDROXIPOLY(OXIETYLEN) OCH α- 3-(3-(2H BENSOTRIAZOL-2-YL)-5-TERT-BUTYL-4- HYDROXIFENYL)PROPIONYL-ω-3-(3-(2H BENSOTRIAZOL-2-YL)-5-TERT-BUTYL-4-HYDROXIFENYL) PROPIONYLOXIPOLY(OXIETYLEN), REAKTIONSMASSA AV BIS(1,2,2,6,6-PENTAMETYL-4-PIPERIDYL)SEBACAT OCH METYL-1,2,2,6,6-PENTAMETYL-4-PIPERIDYLSEBACAT.