• Snabb leverans 1-2 dagar
  • Ring 010-195 60 30
  • Gratis offerter

Sealer Extreme Komp B - 2,5 kg

1 750 kr
100135 Konkral

Hos oss får du alltid

  • Snabb leverans 1-2 dagar
  • Alltid 30 dagars öppet köp
  • Personlig service
  • Betala enkelt med Swish & Svea

Denna produkt finns även i smarta paket


Beskrivning av Sealer Extreme Komp B - 2,5 kg

Denna produkt är avsedd att användas tillsammans med Konkral Sealer Extreme Komp A.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

  
Varning

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte gaser, dimma, ångor eller sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Innehåller

n-BUTYLACETAT, XYLEN.